Disclaimer

 

  1. De BalanCee website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft dit geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, zoals – maar niet uitsluitend als behandelbeschrijvingen en als adviezen,informatie over collegae en andere partijen, of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft.
    Daarom sluit BalanCee elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde inkomsten. Evenmin is BalanCee aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
  2. Het is BalanCee ten allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. BalanCee kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan BalanCee toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
  3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien BalanCee geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt BalanCee geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.
  4. BalanCee kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
  5. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van BalanCee tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BalanCee.
  6. Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de BalanCee website is Nederlands recht van toepassing.