Voorwaarden en klachtenregeling

VERPLICHTINGEN BEHANDELAAR
1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
2. De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt.
4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

VERPLICHTINGEN CLIËNT
1. Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
2. Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
3. Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
4. Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.
5. Cliënt wordt verzocht een eigen handdoek  mee te nemen voor tijdens de behandeling.

6. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor hoe hij verzekerd is en houdt zelf bij hoeveel keer er (nog) behandeld kan worden binnen de aanvullende verzekering.

BETALINGSVOORWAARDEN
1. Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij BalanCee.
2. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.
3. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur.
4. De factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

 

Klachtenregeling
BalanCee is een praktijk in ontwikkeling. Dat betekent dat de therapeuten die werkzaam zijn bij BalanCee voortdurend bezig zijn de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Zij proberen de diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de cliënten. Bovendien willen zij graag dat de zorg of hulp die zij verlenen op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt.

Het kan desondanks gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling en suggesties heeft hoe het beter kan. BalanCee staat open voor uw opmerking of klacht en wil graag met u bespreken hoe we tot een passende oplossing kunnen komen. U kunt allereerst uw klacht bespreken met uw behandelend fysiotherapeut of wanneer u liever anoniem blijft kunt u een mail sturen naar info@www.balancee.nl.

Wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, verwijzen wij u naar de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Secretaris Klachtencommissie KNGF

Postbus 248, 3800 AE Amersfoort tel. 033 – 467 29 00